Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Solutionarea Contestatiilor si Contencios Administrativ  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Birou Solutionari Contestatii

Tipar Font - Font +
Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Solutionarea Contestatiilor si Contencios Administrativ

Biroul Soluționarea Contestațiilor și Contencios Administrativ

 • Șef birou: Vasilache Alina-Constanța
 • Adresa: Str. Dorobanților nr. 4 etaj II, cam. 21 si etaj III, cam. 32
 • Telefon: +40 268 474440 int. 110, int. 131
 • Fax: +40 268 410540
 • Mobil: 0726367066
 • Email: alina.vasilache.bpi@dfbv.ro

Descriere activitate:

I. Soluţionarea în termen a contestaţiilor introduse pe cale administrativă împotriva actelor administrativ-fiscale de către persoane fizice şi persoane juridice;
II. Reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată la toate gradele de jurisdicţie.
III. Înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Legislație primară

 • Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 • Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscal, actualizată;
 • Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;
 • Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, actualizată;
 • Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legislaţie secundară

 • Constituţia României republicată;
 • Legea nr.135/01.07.2010 privind Codul de procedură penală, actualizată;
 • Legea nr.85/25.06.2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată;
 • Legea nr.188/08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 • Ordonanţa de urgenţă nr.77/03.12.2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, actualizată
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

I. Soluţionarea în termen a contestaţiilor introduse pe cale administrativă împotriva actelor administrativ-fiscale de către persoane fizice şi persoane juridice;

Scop: emiterea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor formulate de contribuabili persoane juridice sau persoane fizice, după caz, împotriva actelor administrativ fiscale emise de organele (serviciile/compartimentele) cu atribuţii în acest sens, din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov

În conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, actualizată, se poate formula contestație “… împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale“.

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

Art. 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”

Facem mențiunea că potrivit prevederilor art. 270 alin.(1) din cuprinsul aceluiași act normativ menționat anterior, termenul de depunere a contestației este de “… 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.“

În ceea ce privește persoanele împuternicite în relația cu organul fiscal, precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată:

Art. 18 alin.(1): “ În relațiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația fiscal, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin.(2).

Art. 18 alin.(2): Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.“

Documentul emis în procedura de soluționare a contestației în coformitate cu prevederile art. 273 și art. 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, îl reprezintă decizia de soluționare, ce urmează a fi comunicată contribuabilului contestator prin intermediul căilor de comunicare enumerate în art.47 din cuprinsul aceluiași act normativ menționat anterior.

Documente necesare:

 • contestația formulată în scris împreună cu documentele pe care se întemeiază aceasta

II. Reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată la toate gradele de jurisdicţie;

Scop: asigurarea reprezentării în faţa instanţelor de judecată ca urmare a cererilor de chemare în judecată promovate în instanţă, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ actualizată, de către contribuabili persoane fizice şi persoane juridice împotriva Direcţiei Fiscale Braşov, ca urmare a emiterii actelor administrativ fiscale de către aceasta

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată, “Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns la termenul prevăzut la art.2 alin. (1) lit.h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.“

Documente necesare:

 • Cerere de chemare în judecată;
 • Intâmpinare;
 • Probatorii;
 • Răspunsuri la interogatorii;
 • Obiecțiuni la rapoartele de expertiză;
 • Concluzii scrise;
 • Note de ședință;
 • Puncte de vedere;
 • Cereri de chemare în garanție;
 • Cereri de intervenție;
 • Cereri reconvenționale

III. Înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității

Scop: Promovarea în instanță a acțiunilor privind înlocuirea amenzilor contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unor activități în folosul comunității, prin:

 • asigurarea documentației adecvate pentru formularea și pentru dovedirea celor susținute prin cererea de chemare în judecată;
 • asigurarea reprezentării în fața instanțelor de judecată
Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823

Pentru depunerea copiilor actelor de identitate se poate utiliza urmatoarea adresa de e-mail: ci@dfbv.ro
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.